N° 17

 

06.2015


© MRAC Tervuren

Reuzemaskers uit Congo
Etnografisch erfgoed van de Belgische jezuïeten
Tijdelijke tentoonstelling in het BELvue-museum (Brussel 13 mei - 8 november 2015)
Na het schetsen van de historische en culturele achtergrond toont de tentoonstelling maskers die gebruikt worden bij het mukanda-ritueel (mannelijke initiatie) van de Yaka en de Suku, volkeren uit het zuidwesten van de DR Congo.De maskers zijn, samen met andere tentoongestelde voorwerpen, gelinkt aan het verzamelen en het etnografisch onderzoek door de jezuïetenpaters in Belgisch Congo, die sinds de jaren 1910 nauwe banden hebben met het KMMA.
Lees meer...

Masques Géants du Congo
Patrimoine ethnographique des jésuites de Belgique
Expositon temporaire au musée BELvue
(13 mai - 8 novembre 2015)

Après une mise en contexte historique et culturelle, l’exposition présente un ensemble de masques utilisés lors du mukanda (initiation masculine) chez les Yaka et les Suku, populations du sud-ouest de la R. D. Congo. Ces masques, ainsi que d’autres objets exposés, sont liés aux collectes et aux recherches ethnographiques menées par les missionnaires jésuites au Congo belge.
En savoir plus...

 

Wandtapijten uit de tijd van Keizer Karel
Van 22 mei tot 30 augustus 2015
Het Jubelparkmuseum organiseert een kleine maar uitzonderlijke tentoonstelling van Brusselse wandtapijten, opgebouwd rond een van de befaamdste kunstwerken uit zijn collectie. Dit wandtapijt toont een tafereel uit de legende van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavel, overigens de legende waaruit de Brusselse Ommegang is ontstaan.
Lees meer...

Tapisseries du temps de Charles Quint
Du 22 mai au 30 août 2015
Le Musée du Cinquantenaire organise une petite mais exceptionnelle exposition de tapisseries bruxelloises autour d’une des œuvres les plus connues de sa collection. Cette tapisserie représente une scène en lien avec la légende de la statue de Notre-Dame du Sablon, légende qui est à l’origine de l’Ommegang bruxellois.
En savoir plus...

 

 

Wat stond er 100 jaar geleden in de krant?
1,2 miljoen auteursrechtenvrije krantenpagina’s die u van thuis uit kunt raadplegen, dat verdient een officiële inhuldiging! In april lanceerde Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs de nieuwe zoekrobot BelgicaPress. En elke dag komen er nog nieuwe krantenpagina’s bij. Stond uw betovergrootmoeder ooit in de krant? Wat schreef Staf tijdens WO I zoal in zijn ‘Dagelijksch praatje’ in Gazet Van Brussel? Ontdek het via BelgicaPress!
Lees meer...

Que pouvait-on lire dans les journaux il y a 100 ans?
1,2 million de pages de journaux libres de droits que vous pouvez consulter de chez vous, cela mérite une inauguration officielle! En avril dernier, la Secrétaire d’État à la Politique scientifique, Elke Sleurs, a inauguré le nouveau moteur de recherche BelgicaPress. Et chaque jour, de nouvelles pages de journaux s’y ajoutent. Le nom de votre arrière-grand-mère apparaît-il dans un journal de l’époque? Ou intéressé par les petits conseils pour améliorer le quotidien en temps de guerre? Découvrez-les sur BelgicaPress!
En savoir plus...

 

DOCSAFE : Een universitair diploma in digitaal informatiemanagement
Bent u op zoek naar een opleiding in digitaal informatiemanagement, die zowel de organisatorische, de juridische als de technische aspecten behandelt? DocSafe is het antwoord! Het programma is het resultaat van een partnerschap tussen het Algemeen Rijksarchief, de Universiteit van Namen en de HEC-Management School of the University of Liège. Deze multidisciplinaire opleiding zal u toelaten de volledige keten van digitale informatie te beheren, vanaf het ontstaan van de informatie tot de beveiligde bewaring ervan, rekening houdend met de technologische evolutie, de wetgeving en de praktijk inzake documentbeheer.
Lees meer...

DOCSAFE: Certificat inter-universitaire en management de l’information numérique
Vous êtes à la recherche d’une formation en management de l’information numérique, intégrant les aspects pratiques, organisationnels, juridiques et techniques? DocSafe est la réponse à vos attentes!
Fruit d’un partenariat entre les Archives générales du Royaume, l’Université de Namur et la HEC-École de Gestion de l’Université de Liège, la formation DocSafe vous permettra de gérer la chaîne complète de l’information numérique, de sa création à sa préservation sécurisée, en tenant compte de l’évolution des technologies, de la législation et des pratiques de gestion documentaire.
En savoir plus...


Om e-Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'e-Science Connection merci de cliquez ici.