N° 11

 

01.2014


Annual Report on Science and Technology - Indicators for Belgium 2013
In november 2013 verscheen de eerste uitgave van het jaarlijks verslag van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie die binnen Belspo actief is. De rode draad vormt de nasleep van de recente economische crisis. Negen hoofdstukken behandelen, op basis van kwantitatieve inzichten, bepaalde aspecten van het innovatiesysteem van België dat opmerkelijk positief blijkt.
Lees meer...

Annual Report on Science and Technology - Indicators for Belgium 2013
La première édition du rapport annuel du Service d'information scientifique et technique (SIST), service actif au sein de Belspo, est parue en novembre 2013. Les conséquences de la récente crise économique constituent le fil rouge de l'ouvrage. Neuf chapitres traitent sur base d'approches quantitatives, différents aspects du système d'innovation belge qui semble remarquablement positif.
En savoir plus...

 

Digitale ontsluiting binnen de FWI’s: De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Digitalisering biedt de Federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) een nieuw gamma aan mogelijkheden, zowel voor hun wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten als om het grote publiek aan te spreken en actief te betrekken. Intern opgezette projecten, samenwerkingen met andere wetenschappelijke instellingen en Europees gefinancierde initiatieven sluiten op elkaar aan en geven telkens impulsen voor verdere ontwikkelingen.
Lees meer...

Numérisation au sein des ESF: Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
La numérisation offre aux Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) de nouvelles perspectives, tant pour renforcer leurs activités de recherche scientifique que pour aller à la rencontre du grand public et l’impliquer activement. Des projets mis sur pied en interne, des collaborations avec d’autres établissements scientifiques ou des initiatives financées par l’Europe se complètent et donnent un nouvel élan pour les évolutions à venir.
En savoir plus...
 

Science Centre World Summit 2014
De Science Centre World Summit 2014 is een internationale top voor CEO’s, managers, beleidsmakers en experten op het vlak van wetenschapscommunicatie alsook vertegenwoordigers uit internationale organisaties en de industrie. De Summit behandelt gemeenschappelijke probleemstellingen en legt de basis voor toekomstige samenwerkingen en strategische partnerships. Hij wordt georganiseerd door Technopolis en het Museum voor Natuurwetenschappen met steun van het Federaal Wetenschapsbeleid en gaat door van 17 tot en met 19 maart 2014 in Technopolis in Mechelen. Inschrijven voor deelname aan de Science Centre World Summit is noodzakelijk via www.scws2014.org/registration.
Lees meer...

Science Centre World Summit 2014
Le Science Centre World Summit 2014 est un sommet international pour des dirigeants d'entreprise, des décideurs et experts en matière de communication scientifique ainsi que pour des représentants d'organisations internationales et de l'industrie. Le sommet traite des problématiques communes et créé une base pour des partenariats et collaborations stratégiques dans le futur. Il est organisé par Technopolis et le Museum des Sciences naturelles du 17 au 19 mars 2014 à Technopolis à Malines avec le soutien de la Politique scientifique fédérale. L'inscription pour participer au Science Centre World Summit est recquise sur www.scws2014.org/registration.
En savoir plus...

 
(c) ESA

Word wakker, Rosetta!
Op 20 januari 2014 is de kometenjager Rosetta uit zijn winterslaap ontwaakt. Daarmee begint de laatste etappe van diens 10 jaar durende reis naar de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Rosetta, een ruimtemissie van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA, zal voor het eerst een komeet van nabij bestuderen gedurende diens reis rond de Zon. Het Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA) heeft het instrument ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis) instrument op de satelliet mee gebouwd. Science Connection zal hier in een volgend nummer een bijdrage aan wijden.
Lees meer...

Réveille-toi Rosetta!
Le 'chasseur' de comète Rosetta s'est réveillé de son hibernation le 20 janvier 2014, et débutera alors la dernière phase de ses 10 ans de voyage vers la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. La mission spatiale Rosetta de l’Agence spatiale européenne (ESA) va étudier pour la première fois les environs d’une comète durant son périple autour du Soleil. L’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique (IASB) a contribué à la fabrication de l’instrument ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis) embarqué sur la sonde. Science Connection y consacrera une contribution dans un prochain numéro.
En savoir plus...

 

Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.