N° 9

 

12.2013


Aardobservatie
Vegetatie: PROBA-V is klaar om de fakkel over te nemen
De nieuwe 'Belgische' PROBA-V-satelliet van de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, is op 7 mei 2013 in een baan om de aarde gebracht. Ze heeft de afmetingen van een wasmachine, weegt in totaal 140 kg en bulkt van de technologie.
Lees meer...

Observation de la Terre
Végétation: PROBA-V est prêt à prendre la relève

Depuis le 7 mai dernier, le nouveau satellite 'belge' PROBA-V, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est en orbite. Voguant sur une orbite polaire héliosynchrone à 820 km d'altitude, cet engin de la taille d'une machine à laver et d'une masse totale de 140 kilos est un concentré de technologies.
En savoir plus...
 

Honderd jaar KMI:
Een draaischijf van samenwerking

De honderdste verjaardag van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) vormt de gelegenheid bij uitstek om een blik te werpen op enkele samenwerkingsverbanden die tussen het KMI en overige wetenschappelijke instellingen lopen.
Voor het uitoefenen van haar kerntaken plooit het KMI zich niet enkel op zichzelf terug, maar tracht zoveel mogelijk samen te werken met andere meteorologische diensten in het buitenland, met universiteiten en met andere federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s).
Lees meer...

L’IRM a 100 ans:
une plateforme de coopération
À l’occasion du centième anniversaire de l’Institut royal météorologique (IRM), nous revenons sur quelques liens de coopération qui unissent l’IRM à d’autres établissements scientifiques. L’IRM ne se contente pas de réaliser ses missions, il tente aussi, dans la mesure du possible, de collaborer avec d’autres services météorologiques à l’étranger, avec des universités et avec d’autres établissements scientifiques fédéraux (ESF).
En savoir plus...

 

Ichtyologie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
Een bruisend onderzoeksdomein met internationale uitstraling
De studie van Afrikaanse zoet- en brakwatervissen vormt sinds de oprichting van het KMMA in 1898 een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek aan deze instelling. In de loop der jaren is de onderzoekseenheid Ichtyologie uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde onderzoeksgroep en een autoriteit op het gebied van Afrikaanse vissen.
Lees meer...

L’ichtyologie au Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC)
Un domaine de recherche florissant au rayonnement international
L’étude des poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique constitue depuis la fondation du MRAC en 1898 un des aspects importants de la recherche scientifique au sein de l’institut. Au fil des ans, l’unité de recherche d’Ichtyologie du MRAC est devenue un groupe de recherche de renommée internationale et une autorité en ce qui concerne les poissons africains
En savoir plus...

 

Het kunstpatrimonium in België tijdens de Grote Oorlog:
wapen of verzetsmiddel
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werkt aan een tentoonstelling en publicatie voor 2017, een eeuw nadat de Duitse bezetter in 1917-1918 12 000 foto’s nam van het Belgische kunstpatrimonium. Ook andere fondsen van de fototheek van het KIK die dateren van de Eerste Wereldoorlog zullen grondig worden bestudeerd, zoals de fotonegatieven van architect Eugène Dhuicque of die van persfotograaf Jacques Hersleven. De iconografie met betrekking tot de oorlog 1914-1918 zal eveneens worden belicht. De identificatie en contextualisering van dit belangrijke deel van de fototheek zal de komende jaren een van de objectieven zijn van het departement Documentatie van het KIK.

Le patrimoine artistique en Belgique pendant la Grande Guerre:
arme ou mode de résistance
L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) prépare une exposition et une publication pour 2017, année du centenaire de la réalisation de 12 000 clichés du patrimoine belge par l’occupant allemand en 1917-1918. D’autres fonds de la photothèque de l'IRPA datant de la Première Guerre mondiale feront également l’objet d’une étude approfondie, comme les clichés pris par l’architecte Eugène Dhuicque ou ceux du photographe de presse Jacques Hersleven. L'iconographie liée à la guerre 1914-1918 sera également mise en évidence. L’identification et la contextualisation de cette part importante de la photothèque seront l’un des objectifs du département Documentation de l’IRPA pendant les prochaines années.

 

30ste verjaardag van de historische missie Spacelab-1
30 jaar geleden werd het eerste Europese ruimtelaboratorium Spacelab gelanceerd aan boord van de Space Shuttle Columbia vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Deze missie was op vele vlakken historisch. Gedurende 10 dagen volbracht het ruimteveer 166 omwentelingen rond de aarde, terwijl meer dan 70 wetenschappelijke experimenten werden uitgevoerd binnen de diverse domeinen van de astronomie, de zonnefysica, de ruimteplasmafysica, de aardobservatie, materiaalonderzoek en de levenswetenschappen. Onder deze experimenten bevonden er zich vier uit Ukkel: drie van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) en één van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).
Lees meer...

30 ans de la mission historique Spacelab-1
Il y a 30 ans, le premier laboratoire spatial européen, Spacelab, était lancé à bord de la navette Columbia du Centre spatial Kennedy, en Floride. Cette mission était historique à plusieurs égards.
Pendant 10 jours, la navette a accompli 166 orbites autour de la Terre, et plus de 70 expériences scientifiques ont été menées dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la physique solaire, la physique des plasmas spatiaux, l’observation de la Terre, les sciences des matériaux et les technologies et sciences de la vie. Parmi ces expériences, on en trouvait quatre du plateau d’Uccle: trois de l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) et une de l’Institut Royal Météorologique (IRM).
En savoir plus...


Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.