N° 8

 

10.2013


 

Het Federaal Wetenschapsbeleid feliciteert professor François Englert met zijn Nobelprijs voor Natuurkunde.

Een mooi voorbeeld van hoe onderzoekers in België samen uitstekend scoren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie! Het onderzoek waarvoor professor Englert de Nobelprijs krijgt wordt voortgezet in de Interuniversitaire Attractiepool “Fundamental Interactions”, gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, onder coördinatie van professor Jean-Marie Frère (ULB), trouwens nog steeds in samenwerking met professor Englert. Ontdek dit project.

La Politique scientifique fédérale félicite le professeur François Englert pour son prix Nobel de physique!

Belle illustration que l'union des chercheurs en Belgique excelle en recherche scientifique et en innovation! La recherche qui vaut au professeur Englert ce prix Nobel est poursuivie dans le Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Fundamental Interactions », financé par la Politique scientifique fédérale, sous la coordination du professeur Jean-Marie Frère (ULB), d’ailleurs toujours en collaboration avec le professeur Englert. Découvrez ce projet.

 

Henry van de Velde, architect en briefschrijver
In 2013 is het precies 150 jaar geleden dat Henry van de Velde (1863-1957) geboren werd in Antwerpen. Hij verwierf grote naamsbekendheid in België en ver daarbuiten door zijn werk als ontwerper en architect en wordt beschouwd als een pionier van de moderne architectuur. Minder bekend is dat Van de Velde tot en met zijn laatste levensjaar een persoonlijke en meestal handgeschreven briefwisseling voerde met een brede schare aan vrienden, in het bijzonder met collega-architecten.
Lees meer...

Henry van de Velde, architecte et correspondant
Cette année, il y a 150 ans que naissait à Anvers, Henry van de Velde (1863-1957). Il doit sa notoriété en Belgique et bien au-delà, à son œuvre d’architecte et de rénovateur des arts décoratifs et est considéré comme un pionnier de l’architecture moderne. Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que Van de Velde a entretenu jusqu’à sa mort, une correspondance personnelle et souvent manuscrite avec un grand nombre d’amis, en particulier des collègues architectes..
En savoir plus...
 

Nocturnes van de Brusselse Musea
Het gratis openingsfeest van de 13e editie van de Nocturnes, in het BELvue Museum en het BIP-Brussel Info Plein, was een groot succes! Tussen 17u en 22u werden beide musea aan het Koningsplein in totaal 3000 keer bezocht.
Het BELvue Museum had een Afrikaanse avond georganiseerd, in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, naar aanleiding van de expo Dr Livingstone, I presume?
Lees meer...

Nocturnes des Musées bruxellois
Le grand Vernissage gratuit de la 13e édition des Nocturnes des Musées bruxellois, qui avait lieu au Musée BELvue et au BIP-Bruxelles Info Place, a rencontré un très beau succès!
Entre 17h et 22h, les deux musées situés sur la Place Royale ont enregistré un total de 3000 visites!
Le Musée BELvue proposait une soiréeafricaine en collaboration avec le Musée royal de l’Afrique Centrale, dans le cadre de son exposition Dr Livingstone, I presume?.
En savoir plus...

 

Vlieg met je klas naar de rand van de ruimte!
Op 27 maart 2014 zal een ballon van het KMI naar de ‘rand’ van de ruimte vliegen. Onderaan de ballon zal een gondel hangen met instrumenten, die jonge leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs zullen ontwerpen en bouwen. Wil je als school meewerken aan de missie Asgard 4? Laat het dan voor 11 november weten.
Lees meer...

Avec la mission Asgard-4, votre classe à la lisière de l’espace!
Septembre, c’est la rentrée des classes. L’occasion de mettre sur pied, ensemble, un projet d’école pour l’année scolaire. Et si, en groupe, on effectuait une expérience « spatiale » à quelque 30 km d’altitude ? Cette possibilité de jouer les expérimentateurs en herbe à la lisière de l’espace est offerte avec la mission Asgard-4 du 27 mars 2014 : un ballon-sonde de l’IRM (Institut Royal Météorologique) emportera une nacelle récupérable avec des instruments conçus et réalisés par des jeunes de l’enseignement fondamental et des études secondaires.
En savoir plus...
 

Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie
De Belgische Senaat neemt dit jaar het voorzitterschap waar van de Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie (EIRC). Deze vindt plaats op 14 en 15 oktober in de Belgische Senaat. Tijdens die twee dagen kan worden gedebatteerd over studenten en hun belangstelling voor een ruimtevaartopleiding. Om die discussie te stimuleren en ervaringen uit te wisselen, werden jonge professionals en studenten uit de EISC-landen samengebracht. Op de agenda staan vragen zoals hoe de belangstelling van opkomende talenten aanwakkeren voor aan de ruimtevaart gelinkte opleidingen, hoe studenten nauw betrekken bij industriële projecten, hoe jonge mensen naar een loopbaan in de ruimtevaart leiden enz. In een tweede debat worden die vragen voorgelegd aan vertegenwoordigers van de ruimtevaartindustrie aan wie gevraagd wordt hun voorstellen te delen met de op de conferentie aanwezige personen.

Conférence interparlementaire de l'Espace
Le Sénat belge préside cette année la Conférence interparlementaire européenne de l'Espace (CIEE) qui se tiendra les 14 et 15 octobre au Sénat belge.
Ces deux journées offriront l'occasion d'évoquer l'intérêt que montrent les étudiants pour suivre une formation dans le domaine spatial. Afin d'animer le débat, des jeunes professionnels et étudiants issus des états membres de la CIEE ont été invités à partager leurs expériences. Diverses questions seront abordées, telles que comment éveiller chez les futurs talents l'intérêt pour les sciences spatiales, comment associer les étudiants à des projets industriels, comment aider les jeunes à embrasser une carrière dans le domaine spatial etc. Au cours d'un deuxième débat, ces questions seront soumises aux représentants de l'industrie spatiale, lesquels seront priés de partager leurs propositions avec les personnes présentes à la conférence.


Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.